Giới thiệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Sở

- Quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

- Tham mưu cho Ban giám đốc công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định;

- Tham mưu triển khai, tự kiểm tra quá trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở;

- Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở theo sự phân cấp của UBND tỉnh; Trưởng, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Theo dõi quản lý và điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (có Quy chế riêng);

- Quản lý thống nhất chế độ làm việc, kỷ luật lao động, chế độ đi công tác, hội họp, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản của Sở;

- Lập kế hoạch tổng dự toán thu, chi  ngân sách hàng năm theo hướng dẫn của Sở Tài chính, tham mưu thực hiện việc thu, chi ngân sách theo đúng quy định. Lập kế hoạch chi hàng tháng, quý, thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định;

- Tập hợp các nhu cầu và lập kế hoạch hàng năm về mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản để báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt triển khai thực hiện;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, trang thiết bị cần thiết phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của Sở theo đúng chế độ quy định;

- Thực hiện báo cáo Lãnh đạo Sở về công khai tài chính theo Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp và các quỹ có nguồn thu từ khoản đóng góp;

- Thư ký các cuộc họp giao ban của Sở và các cuộc họp khác có liên quan của cơ quan, tổng hợp lịch họp trong tuần và tuần tới trình Lãnh đạo Sở quyết định; ký thừa lệnh Giám đốc Sở văn bản thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban;

- Quản lý thống nhất hệ thống mạng máy tính, trang web của Sở, cập nhật các thông tin lên trang web của Sở (có Quy chế riêng);

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thực hiện chức năng phát hành văn bản và lưu trữ văn bản của Sở;

- Đầu mối theo dõi tình hình thực hiện chương trình công tác của Sở và tình hình hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện công tác pháp chế của Sở;

- Báo cáo công tác định kỳ và đột xuất các hoạt động trong nội bộ Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

File đính kèm:
Các bài viết khác

 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 44
ngày hôm nay 627
ngày hôm qua 1974
tuần này 3951
tất cả 542188