Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sau khi đơn vị chuẩn bị dự án tổ chức lập đề xuất dự án theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trên cơ sở hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; nộp hồ sơ đề xuất dự án tại trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị chuẩn bị dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 3 điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐTngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ thẩm định đề xuất dự án theo điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐTngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư sau khi tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với đề xuất dự án theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản, trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp thẩm định.

+ Đối với dự án có cấu phần xây dựng phải lấy ý kiến thẩm định về thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm C) của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo pháp luật xây dựng.

+ Đối với dự án Không có. cấu phần xây dựng phải lấy ý kiến thẩm định về thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm C) của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Bước 4: Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, căn cứ mức vốn và nguồn vốn dự kiến sử dụng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công trước khi phê duyệt đề xuất dự án. Sau đó, căn cứ hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị chuẩn bị dự án, hồ sơ thẩm định của đơn vị thẩm định, quyết định về chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công (nếu có), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đúng thời hạn quy định.

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công bố dự án theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung và trình tự đăng tải thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Thẩm định:

- Văn bản trình duyệt đề xuất dự án: Nội dung văn bản trình duyệt bao gồm căn cứ pháp lý lập đề xuất dự án, thuyết minh nội dung chính của đề xuất dự án và các kiến nghị;

- Dự thảo đề xuất dự án;

- Ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập đề xuất dự án theo hình thức PPP;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

(2) Phê duyệt:

-Báo cáo thẩm định đề xuất dự án;

- Dự thảo đề xuất dự án;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ gửi UBND tỉnh; 04 bộ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Thời hạn giải quyết

+ Thời hạnTrung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 ngày làm việc.

+ Thời hạn Sở Kế hoạch và Đầu tưthẩm định đề xuất dự án tối đa 19 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Thời hạn UBND tỉnhphê duyệt đề xuất dự án là 04 ngày làm việc. Trường hợp dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo phân cấp của pháp luật về đầu tư công, đề xuất dự án có thể được phê duyệt đồng thời với chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-   Cơ quan phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định đề xuất dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định phê chuẩn đề xuất dự án của Chủ tịch UBND tỉnh.
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật đầu tư số 49/2014/QH13 về đầu tư công, được thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2015.

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 139
ngày hôm nay 5864
ngày hôm qua 2279
tuần này 15659
tất cả 102528