Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sau khi có văn bản đồng ý chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh, đơn vị lập quy hoạch thực hiện dự thảo đề cương và dự toán lập quy hoạch gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Trên cơ sở hồ sơ trình thẩm định của đơn vị lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra sơ bộ, cho ý kiến (nếu hồ sơ chưa hợp lệ) và tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp. Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định chuyên ngành khác liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch bảo đảm theo quy định.

Thời hạn thẩm tra sơ bộ và gửi hồ sơ thẩm định đề cương, dự toán cho các cơ quan, đơn vị liên quan: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Thời hạn các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị lập quy hoạch hoàn tất báo cáo kết quả thẩm định đề cương, dự toán lập quy hoạch, gửi lại đơn vị lập quy hoạch.

Thời hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Sau khi nhận được Báo cáo kết quả thẩm định đề cương, dự toán lập quy hoạch, đơn vị lập quy hoạch chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn UBND tỉnh có quyết định phê duyệt05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

- Chủ trương lập quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan

- Dự thảo Đề cương và dự toán

- Tờ trình thẩm định đề cương, dự toán


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

33 ngày làm việc, trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 01 ngày làm việc,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 12 ngày làm việc,

- Lấy ý kiến ơ quan, đơn vị liên quan: 15 ngày làm việc,

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-   Cơ quan phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện
 
Kết quả thực hiện
- Báo cáo kết quả thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lệ phí
Được trích trong dự toán kinh phí lập quy hoạch theo định mức quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bản tỉnh Đắk Nông.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 1524
ngày hôm qua 854
tuần này 1525
tất cả 3108856