Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Trung tâm Hành chính công. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính đầy đủ, hợp hệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản nội dung chưa đảm bảo cho cho Trung tâm Hành chính công để hướng dẫn Nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra thực địa hoặc gửi lấy ý kiến thẩm định nội dung dự án.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công chuyển sang, các đơn vị được lấy ý kiến cho ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ, đồng ý hay không đồng ý với đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư (nêu rõ lý do).

- Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định theo quy định để trình UBND tỉnh và tham mưu văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy/Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh dự án đầu tư.

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh xem xét điều chỉnh dự án đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 7 bộ
Thời hạn giải quyết
 

20,5 ngày làm việc; trong đó:

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh: 0,5 ngày làm việc;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 16 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối tượng thực hiện
 
Kết quả thực hiện
Văn bản điều chỉnh dự án đầu tư
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý
 

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 36
ngày hôm nay 1354
ngày hôm qua 854
tuần này 1355
tất cả 3108686