Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch của UBND tỉnh, đơn vị lập quy hoạch hoàn thiện dự thảo quy hoạch, gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đơn vị thường trực Hội đồng thẩm định) thông quaxem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) trình UBND tỉnh.

- Bước 2: Sau khi có quyết định thành lập HĐTĐ, Sở Kế hoạch tiến hành tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐTĐ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đề xuất tổ chức họp HĐTĐ.

- Bước 3: Tổ chức họp HĐTĐ, bảo đảm đúng thành phần tham dự theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt HĐTĐ đưa ra thông báo kết luận tại cuộc họp HĐTĐ quy hoạch. Đơn vị lập quy hoạch hoàn thiện dự thảo quy hoạch theo kết luận trên, gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định quy hoạch, lập báo cáo thẩm định quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Bước 6: Trình phê duyệt quy hoạch.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Thẩm định:

- Tờ trình của đơn vị lập quy hoạch.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan) được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có).

- Các báo cáo chuyên đề (nếu có).

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ.

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (nếu có).

- Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí.

- Công văn chủ trương lập quy hoạch của cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

- Các văn bản đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

(2) Phê duyệt:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện theo kết luận của HĐTĐ) được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có).

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ.

- Giải trình tiếp thu ý kiến của HĐTĐ.

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (nếu có).

- Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 22 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về dự án quy hoạch theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

- Báo cáo thẩm định quy hoạch.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.


b) Số lượng hồ sơ: - Hồ sơ trình thẩm định: tối thiểu 12 bộ (phụ thuộc vào số lượng thành viên HĐTĐ dự kiến lập). - Hồ sơ trình phê duyệt: tối thiểu 05 bộ.
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời hạn thẩm tra sơ bộ hồ sơ trình thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập HĐTĐ trình UBND tỉnh: 04 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trình thẩm định.

- Thời gian phê duyệt quyết định thành lập HĐTĐ: 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị lập HĐTĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời hạn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐTĐ: trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thành lập HĐTĐ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ đến các thành viên HĐTĐ; Trong vòng 15 ngày các thành viên HĐTĐ phải gửi ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời hạn tổng hợp ý kiến, đề xuất họp HĐTĐ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được các ý kiến góp ý của thành viên HĐTĐ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến; trong vòng 03 ngày cho đề xuất họp HĐTĐ gửi UBND tỉnh.

- Thời hạn bố trí, tổ chức họp: trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời hạn đưa ra thông báo kết luận cuộc họp: 05 ngày kể từ ngày tổ chức họp HĐTĐ.

- Thời hạn thẩm định quy hoạch, hoàn thành báo cáo thẩm định quy hoạch: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định đầy đủ.

- Thời hạn trình phê duyệt UBND tỉnh: trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo thẩm định quy hoạch.

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-   Cơ quan phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Kết quả thực hiện
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định của Chủ tịch UBND tỉnh. - Báo cáo thẩm định quy hoạch của Sở Kế hoạch và Đẩu tư. - Quyết định phê duyệt quy hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh.
Lệ phí
Được trích trong dự toán kinh phí lập quy hoạch theo định mức quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu thực hiện
Thực hiện đối với các quy hoạch đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.
Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bản tỉnh Đắk Nông.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 22
ngày hôm nay 1322
ngày hôm qua 854
tuần này 1323
tất cả 3108654