Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đơn vị đề xuất lập, điều chỉnh quy hoạch nộp đề xuất chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đề xuất chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch của đơn vị đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, cho ý kiến (đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu) và thực hiện gửi hồ sơ đề xuất chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch cho các thành viên trong Hội đồng thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh.

- Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định chủ trương thống nhất tính cấp thiết và tính hợp lý của đề xuất chủ trương (cuộc họp diễn ra tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư); hoàn thành biên bản thống nhất đề xuất chủ trương.

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh đề xuất chủ trương.

- Bước 5: Phê duyệt đề xuất chủ trương.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

-  Đề xuất chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

22 ngày làm việc. Trong đó:

- Trung tâm hành chính công: 01 ngày làm việc.

- Thẩm tra sơ bộ hồ sơ trình đề xuất chủ trương và gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định chủ trương: 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi hồ sơ đề xuất chủ trương cho các thành viên Hội đồng thẩm định.

- Trình đề xuất chủ trương: 02 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định chủ trương.

- Phê duyệt chủ trương: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình đề xuất chủ trương của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-   Cơ quan phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch của Sở Kế hoạch và Đẩu tư và văn bản chấp thuận về việc lập, điều chỉnh quy hoạch của UBND tỉnh.
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bản tỉnh Đắk Nông.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 174
ngày hôm nay 6042
ngày hôm qua 2279
tuần này 15837
tất cả 102706