Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến ngày 20/8/2018.
(22-08-2018)  
» Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
(22-03-2018)   Công văn số 440/SKH-KTĐN ngày 19/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
» Danh sách các doanh nghiệp được đề nghị thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh
(09-03-2018)  
» TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã; cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình 135
(12-10-2017)   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã; cơ chế lồng ghép
nguồn vốn thực hiện Chương trình 135
» Giấy mời tham dự: Hội thảo đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông
(28-07-2017)   Giấy mời số 1416/GM-SKH ngày 28/7/2017 về tham dự Hội thảo đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
» Triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông.
(03-07-2017)   Kế hoạch số 1218/KH-SKH ngày 29/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
» Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17-05-2017)   Ngày 16/5/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 909/KH-SKH về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo một số vấn đề liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giải quyết
(12-05-2017)   Ngày 09/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 849/TB-SKH-VP về 849/TB-SKH-VP về một số vấn đề liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giải quyết.
» Lấy ý kiến Sở Tư pháp về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Lần 2)
(17-04-2017)  
» Dự thảo quy định về Ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(04-04-2017)  
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 19
ngày hôm nay 627
ngày hôm qua 1557
tuần này 9306
tất cả 269631