Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Công ty cà phê Đức Lập
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Hỏi   Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời                 Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

- Trả lời: Công ty cà phê Đức Lập có Tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất số 55/TT-CT ngày 10/11/2017 về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định phương án sử dụng đất để tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty cà phê Đức Lập. Trong đó có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 0,47 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Dự án nêu trên đã được cập nhật, bổ sung vào danh mục công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đắk Mil đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2018.

 Do đó, đề nghị Công ty cà phê Đức Lập lập hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tại Trung tâm hành chính công, thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất:

 - Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đối với trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất thì phải có trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất chuyển mục đích).

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

           Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

           Trả lời như sau:

- Ngày 08/11/2017, Sở KH&ĐT có văn bản số 2090/SKH-DN về việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2018 gửi các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước, trong đó có nội dung đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2018 gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 20/11/2017 để tổ chức thẩm định. Ngày 15/11/2017 Sở KH&ĐT nhận được Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh số 57/BC-CT của Công ty Cà phê Đức Lập, tuy nhiên báo cáo không theo mẫu qui định, chưa đầy đủ thông tin, nên yêu cầu đơn vị hoàn thiện lại.

- Ngày 25/11/2017, Sở KH&ĐT tiếp tục có văn bản số 2314/SKH-DN về việc khẩn trương xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của các DNNN, gửi 03 đơn vị, trong đó có Công ty Cà phê Đức Lập, yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch và trực tiếp lấy ý kiến các sở, ngành gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 09/12/2017 để trình UBND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên Sở KH&ĐT không nhận được báo cáo của công ty.

- Ngày 22/01/2018, Sở KH&ĐT tiếp tục có văn bản số 115/SKH-DN về việc khẩn trương xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của các DNNN, gửi 02 đơn vị, trong đó có Công ty Cà phê Đức Lập, yêu cầu công ty khẩn trương gửi hồ sơ trước ngày 26/01/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh, tuy nhiên đến tháng 2/2018 Sở KH&ĐT chỉ nhận được bản báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 số 12/KH-CT ngày 20/11/2017, trong đó không có Tờ trình, không có ý kiến góp ý của các sở ngành, do vậy Sở KH&ĐT không có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, đến ngày 14/6/2018 Sở KH&ĐT nhận được 01 bản phô tô Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kèm theo Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 02/02/2018 của Công ty Cà phê Đức Lập về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2018, ngày 21/6/2018 mới nhận đầy đủ bản gốc, qua xem xét nội dung bản kế hoạch năm 2018 của đơn vị, Sở KH&ĐT nhận thấy:

1. Thời gian ghi trong Tờ trình số 05/TTr-CT là ngày 02/02/2018 chưa phù hợp.

2. Số liệu về kết quả hoạt động SXKD đến thời điểm này đơn vị vẫn còn lấy số liệu 9 tháng năm 2017 (vì hiện nay báo cáo tài chính của đơn vị năm 2017 đã được kiểm toán theo qui định).

3. Về kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị chưa đánh giá đầy đủ đến thời điểm hiện tại mà chỉ đánh gía đến thời điểm 30/9/2017 là chưa phù hợp.

Như vậy, với việc chậm trễ, sự chưa phù hợp về mặt thời gian, các số liệu đánh giá chưa chính xác, đầy đủ các hoạt động của công ty đến hết năm 2017 để lập kế hoạch cho năm 2018, Sở KH&ĐT không thể trình UBND tỉnh phê duyệt và có một số nhận xét đối với Công ty Cà phê Đức lập như sau:

- Việc kiến nghị của Công ty Cà phê Đức lập là thiếu cơ sở, chưa chính xác; chưa trung thực trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

- Đối với Giám đốc công ty chưa nghiêm túc trong việc chấp hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3024/UBND-KTKH ngày 13/6/2017 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2017.

- Đề nghị Giám đốc Công ty Cà phê Đức Lập rút kinh nghiệm và khẩn trương bổ sung, hoàn thiện bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2018 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung. Đồng thời Giám đốc công ty Cà phê Đức Lập phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 110
ngày hôm nay 5699
ngày hôm qua 2279
tuần này 15494
tất cả 102363