Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Hỏi   Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý 3/2017. Kiến nghị 2: Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đồng ý chủ trương xây dựng vùng nguyên liệu tập trung trong năm 2018. Kiến nghị 3: Về hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210: Trong 3 năm 2016-2018 Công ty được giao vốn 10 tỷ/ tổng số 35,2 tỷ. Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018 hỗ trợ thêm cho công ty 10 tỷ. Kiến nghị 4: Về công tác môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt Báo cáo TĐM và báo cáo hoàn công để Công ty thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ môi trường:
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý 3/2017.

Sở Công Thương trả lời theo Công văn số 211/SCT-QLTM, ngày 12/3/2018

Sở Công Thương đã chủ động ban hành Công văn số 137/SCT-QLTM ngày 08/2/2018 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Nông tại Thông báo số 1092-TB/TU, ngày 08/9/2017 về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Bison và Công văn số 1410/SCT-QLTM ngày 13/10/2017 của Sở Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 694/UBND-KTKH ngày 07/02/2018.

1.2. Kiến nghị 2: Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đồng ý chủ trương xây dựng vùng nguyên liệu tập trung trong năm 2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 390 /SNN-KL ngày 06/3/2018:

- Khu vực Công ty Bison đang triển khai dự án: UBND tỉnh cho Công ty Bison thuê 2.023 ha đất để thực hiện dự án tại tiểu khu 1650 và 1673 (Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 21/10/2010); hiện tại đơn vị đã trồng được 317,9 ha rừng, trong đó có 205,5 ha trồng keo lai và 96,4 ha trồng cao su, phần còn lại là diện tích quy hoạch quản lý bảo vệ rừng đã được phê duyệt.

- Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung: Để triển khai xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, Công ty Bison đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương lập dự án trồng rừng tại tiểu khu 1660 và xem xét cho chủ trương khảo sát, lập dự án trồng rừng tại tiểu khu 1631, 1632 và 1637 (khu vực liền kề với tiểu khu 1650 và 1673, Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê tại QĐ số 698/QĐ-UBND ngày 21/10/2010) kết quả triển khai, cụ thể như sau:

Đối với tiểu khu 1631, 1632 và 1637 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đất và rừng, đồng thời đánh giá tính khả thi, hiệu quả của việc lập dự án và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 311/BC-SNN ngày 02/02/2018; theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND tỉnh cho công ty Bison chủ trương khảo sát, làm cơ sở lập dự án trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 1637, riêng đối với tiểu khu 1631, 1632 qua ý kiến của Công ty Bison và đánh giá của Đoàn liên ngành, khu vực 02 tiểu khu trên không đảm bảo tính khả thi khi đưa vào lập dự án trồng rừng kinh tế. Đến nay, UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

+ Đối với việc lập dự án tại tiểu khu 1660 (liên quan đến việc Công ty Bison dự kiến quy hoạch 1.046 ha rừng tự nhiên để cải tạo trồng rừng kinh tế): Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 7943/TB-BNN-VP ngày 21/9/2017 về việc Thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, báo cáo diện tích cần thực hiện cải tạo rừng tự nhiên để cải tạo trồng rừng tại Công văn 2648/SNN-KL ngày 05/12/2017 gửi Tổng cục Lâm nghiệp và đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức khảo sát, kiểm tra, xác định rõ diện tích, hiện trạng, vị trí cụ thể để có giải pháp phù hợp (trong đó có diện tích 1.046 ha nêu trên); Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Lâm nghiệp chưa có tổ chức kiểm tra, đánh giá.

1.3. Kiến nghị 3: Về hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210: Trong 3 năm 2016-2018 Công ty được giao vốn 10 tỷ/ tổng số 35,2 tỷ. Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư  trong năm 2018 hỗ trợ  thêm cho công ty 10 tỷ.

- Dự án đầu tư nhà máy sản xuất ván MDF và Veneer gỗ của Công ty Bison tại huyện Đắk Song, đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 12/8/2016), mức hỗ trợ là 35,254 tỷ đồng; đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017) là 23 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu (chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp) đã giải ngân trong kế hoạch năm 2017 là 5 tỷ đồng, đã được bố trí vốn hỗ trợ kế hoạch năm 2017 là 5 tỷ đồng.

- Việc Công ty Bison đề nghị trong kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh hỗ trợ thêm 10 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo tới doanh nghiệp.

1.4. Kiến nghị 4: Về công tác môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt Báo cáo TĐM và báo cáo hoàn công để Công ty thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ môi trường:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời theo Công văn số 382 /TNMT-BVMT ngày 14/3/2018

- Đối với việc Công ty đề nghị hỗ trợ xem xét phê duyệt báo cáo điều chỉnh ĐTM: Công ty đã có báo cáo số 139/2017/CV-BS ngày 07/12/2017 về việc điều chỉnh, thay đổi các công trình bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ và họp lấy ý kiến với kết quả đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị UBND tỉnh đồng ý chấp thuận thay đổi công trình bảo vệ môi trường của dự án trên, tuy nhiên, chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo ý kiến của các thành viên đoàn. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 236/TNMT-BVTM ngày 07/02/2018 gửi UBND tỉnh về việc đồng ý chấp thuận thay đổi công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ của Công ty Bison, với các công trình xin điều chỉnh, thay đổi như: hệ thống xử lý bụi của hệ thống lò đốt, hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi thải nguyên liệu, hồ lót bạt, nước thải phát sinh trong công đoạn vắt gỗ, hệ thống lọc bụi phát sinh từ công đoạn sấy sợi gỗ. Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh đã có công văn số 973/UBND-NN về việc đồng ý cho Công ty Bison thay đổi công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ.

- Đối với báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: Sau khi Công ty Bison được UBND tỉnh đồng ý cho thay đổi công trình bảo vệ môi trường, Công ty có trách nhiệm thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình mới gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức nơi tiến hành tham vấn theo mẫu quy định tại phụ lục 2.12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, Công ty lập hồ sơ gửi Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông để được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Căn cứ trên kết quả kiểm tra thực tế, công trình bảo vệ môi trường được xây dựng phù hợp với phương án xử lý của UBND tỉnh đồng ý cho Công ty thay đổi tại công văn số 973/UBND-NN và kết quả phân tích mẫu môi trường đảm bảo phù hợp với QCVN tương ứng thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 160
ngày hôm nay 5958
ngày hôm qua 2279
tuần này 15753
tất cả 102622