Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Khánh Hòa
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Khánh Hòa
Hỏi   Tại công văn số 138/BIDV.KH-KHDN ngày 20/02/2017, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa cho rằng việc Công ty Mai Lưu nợ tiền thuê lại đất và tiền lãi của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là khoản nợ không có tài sản đảm bảo, trong khi đó tài sản của Công ty Mai Lưu đang thế chấp tại BIDV Khánh Hoà để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của DNTN Minh Ân và theo Ngân hàng giá trị này nếu bán được không thể đủ để ngân hàng thu hết nợ theo hợp đồng thế chấp đã ký giữa các bên. Từ đó, BIDV Khánh Hoà đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét: (1) Miễn tiền lãi phạt trả chậm; (2) Giảm 50% nợ gốc tính đến 31/12/2016; đồng thời không tính thêm tiền phát sinh từ năm 2017 trở đi đối với tiền thuê đất của Công ty Mai Lưu thuê đất tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng; (3) Số tiền còn lại sau miễn, giảm nêu trên BIDV Khánh Hoà cam kết trích từ việc bán đấu giá tài sản để trả nợ cho Công ty Mai Lưu tiền thuê đất tại KCN Tâm Thắng.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    Tại cuộc họp vào ngày 09/3/2017, các thành phần tham dự đã có ý kiến và thống nhất đề nghị UBND tỉnh một số nội dung:

1. Xem xét miễn tiền lãi phạt trả chậm với số tiền là 203,981 triệu đồng cho Công ty TNHH Mai Lưu; phần nợ gốc tiền thuê lại đất 618,125  triệu đồng của Công ty Mai Lưu, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa có trách nhiệm thanh toán hết ngay sau khi bán được tài sản của Công ty Mai Lưu cho Công ty  Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định nhưng thời gian chậm nhất đến 30/12/2017.

2. Miễn tiền thuê lại đất từ tháng 01/2017 cho Công ty Mai Lưu đến khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa bán được tài sản và nhà đầu tư mới tiếp tục ký kết hợp đồng thuê lại đất với Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng nhưng miễn tối đa hết năm 2017.

             3. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện đề nghị Ngân hàng TMCP   Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa đến ký kết văn bản về trách nhiệm thanh toán tiền thuê lại đất phát sinh từ ngày 01/01/2018 với Công ty Phát triển hạ Tầng Tâm KCN Tâm Thắng. Phòng trường hợp trong năm 2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa chưa xử lý xong tài sản nêu trên.

            Ngày 16/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 466/SKH-TTXTĐT, với nội dung: ngày 15/3/2017, UBND tỉnh có Công văn số 1225/UBND-KTTC về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng, trong đó có nội dung khoanh nợ tiền thuê lại đất từ năm 2012 – 2016 cho Công ty Mai Lưu (thời gian khoanh nợ tiền thuê lại đất đến 31/12/2018); đồng thời UBND tỉnh giao cho Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng tổ chức làm việc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa để làm rõ việc thế chấp tài sản gắn liền với đất trong Khu công nghiệp Tâm Thắng của Công ty TNHH Mai Lưu. Do vậy, đối với việc đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa nêu trên,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị để sau khi có kết quả làm việc giữa các bên, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý cho phù hợp.

            Tuy nhiên, ngày 30/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 118/Cty-KH&QLĐT, ngày 28/3/2017 của Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng cho rằng việc UBND tỉnh chỉ đạo các bên liên quan đã triển khai, thực hiện, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty Mai Lưu và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

            Tiếp đó, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý chặt chẽ theo quy định hiện hành, ngày 12/4/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 675/SKH-TTXTĐT gửi lấy ý kiến: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh. Qua đó, ý kiến các ngành như sau:

i. Ý kiến Sở Tài chính (Công văn số 694/SCT-HCSN, ngày 20/04/2017):

Thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét:

- Miễn tiền lãi phạt trả chậm tiền thuê lại đất trong Khu công nghiệp Tâm Thắng cho Công ty Mai Lưu với số tiền là 203,981 triệu đồng.

- Đối với phần nợ gốc tiền thuê lại đất của Công ty Mai Lưu: Đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Khánh Hòa có trách nhiệm thanh toán hết cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng ngay sau khi bán được tài sản của Công ty Mai Lưu (chậm nhất đến ngày 30/12/2017) để Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

ii. Ý kiến Cục thuế tỉnh (Công văn số 436/CT-THNVDT, ngày 20/4/2017):

            Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

            "5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 nhu sau:

            3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp đối tượng được nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, trừ trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Nghị định này."

            Căn cứ quy định trên, việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới (Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng). Công ty TNHH Mai Lưu là tổ chức thuê lại đất của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng, do vậy không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất.

            Trường hợp này việc miễn, giảm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nếu xét thấy hợp lý và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

            iii. Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 582/STNMT-QHGĐ, ngày 18/4/2017):

            Qua đối chiếu với Điều 110 Luật Đất đai 2013 thì việc miễn tiền lãi phạt trả chậm và việc xử lý phần nợ gốc tiền thuê đất của Công ty TNHH Mai Lưu nêu trên không nằm trong trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định Luật đất đai mà nội dung này thuộc lĩnh vực của cơ quan thuế. Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường không có ý kiến về nội dung trên.

            iv. Quan điểm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

            Việc xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 09/9/2016 của Chính phủ đã được Cục thuế tỉnh nêu trên, việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới (Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng). Công ty TNHH Mai Lưu là tổ chức thuê lại đất của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng, do vậy không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất. Do vậy, Sở Kế hoạch và đầu tư thống nhất với quan điểm của Cục thuế tỉnh. Trường hợp việc miễn, giảm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, do vậy nếu xét thấy hợp lý và phù hợp với điều kiện của tỉnh thì đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để các ngành chức năng căn cứ thực hiện. 

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ
“Đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà máy trái cây đông lạnh tại xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa vì hiện nay các Sở, ngành chưa...
Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 15
ngày hôm nay 1306
ngày hôm qua 1955
tuần này 10141
tất cả 343335