Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Đăng ngày: (19-03-2023);
 

https://daknong.gov.vn/?vbid=28&gidzl=iQj8MXz1dZUpj4bU7LoREB6-HLC6Ly4vgxKU1GKDo6AbjqzPNbcRCFMqILvRLfrdyBzF3pMPs-PV6KcPC0&pageid=31851&title=to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi

 

https://stttt.daknong.gov.vn/tin-tuc/quy-hoach-ke-hoach/to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-.html