Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (13-10-2022);
Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông