Dự thảo chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (17-08-2022);
Để Nghị quyết thay thế ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và có tính khả thi cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cho ý kiến góp ý vào dự thảo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/9/2022 để tổng hợp.