Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022
Đăng ngày: (13-05-2022);
Ngày 05/5/25022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.