Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (04-02-2020);
Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Về việc ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa
chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông