Tài liệu họp trực tuyến (13h.00 ngày 14/10/2019)
Đăng ngày: (14-10-2019);
BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13 – NQ/TW HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ V (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ