Lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND, ngày 02/8/2019 ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông (lần 3)
Đăng ngày: (07-10-2019);
Công văn số 1890/SKH-KTĐN ngày 03/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND, ngày 02/8/2019 ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông (lần 3)
 
DPI Đắk Nông