THÔNG BÁO Về việc áp dụng các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh
Đăng ngày: (13-03-2019);
Quy định các mẫu văn bản mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh, ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp