Thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ quan tâm gói thầu DN-Cs-10: Tư vấn giám sát thi công 02 gói thầu DN-Cw-01 và DN-Cw-02 thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.
Đăng ngày: (10-01-2019);