Hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (25-10-2018);
Công văn số 2274/SKH-TĐ ngày 24/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 
DPI Dak Nong