Thông báo về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Đăng ngày: (01-08-2018);
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam