Thông báo quy trình, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Đăng ngày: (31-07-2018);
Thực hiện Công văn số 2261/UBND-KTKH, ngày 17 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc triển khai các nội dung tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của tổ chức, cá nhân phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đắk Nông, đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để các cá nhân, tổ chức hộ gia đình có ý tưởng chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, nhằm tạo sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, đồng thời được hỗ trợ, tư vấn miễn phí việc chuyển đổi và hưởng các ưu đãi, chính sách có liên quan.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thế mạnh của địa phương.

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển và tăng trưởng theo hướng bền vững.

2. Yêu cầu

- UBND và Chi cục thuế các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đến các tổ chức, cá nhân và các hộ kinh doanh;

- Bảo đảm nguồn lực để cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cần thiết đáp ứng một cách thiết thực và hiệu quả các yêu cầu cần trợ giúp như: Tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết cho tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có ý tưởng chuyển đổi, phát triển lên doanh nghiệp .

II. ĐỐI TƯỢNG, MỘT SỐ LỢI ÍCH KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP

1.    Đối tượng

- Hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh và có hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục ít nhất 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi và hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

2. Một số lợi ích khi chuyển đổi thành doanh nghiệp

- Được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm;

- Tự do mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trên toàn bộ các huyện, thị xã và các tỉnh thành trên toàn quốc;

- Được huy động các thành viên hoặc cổ đông cùng góp vốn tham gia thành lập;

- Được tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Thuận lợi đàm phán và hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Được hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của các tổ chức tín dụng;

- Không giới hạn số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp;

III. MỘT SỐ NỘI DUNG HỖ TRỢ CHYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP (theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

1. Hỗ trợ tư vn, hướng dn h sơ, th tc thành lp doanh nghip: Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Trung Tâm xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp miễn phí;

2. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Trung tâm Hành chính công; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn để được cp li giy phép. Cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn có trách nhim cp li giy phép trong thi hn 03 ngày làm vic k t khi nhn được đơn.

- Trường hp doanh nghip nh và va chuyn đổi t h kinh doanh vn sn xut kinh doanh ngành ngh kinh doanh có điu kin mà thay đổi v quy mô thì cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn có trách nhim tư vn, hướng dn min phí v quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu.

4. Hỗ trợ lệ phí môn bài:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

5. Hỗ trợ tư vn, hướng dn th tc hành chính thuế và chế độ kế toán

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Cục thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị xã là đơn vị đầu mối có trách nhiệm tư vn, hướng dn min phí v th tc hành chính thuế và chế độ kế toán theo đúng quy định hiện hành.

IV. TRÌNH TỰ, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh để chuyển đổi thành doanh nghiệp

Các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp trước hết phi làm th tc chấm dứt hoạt động h kinh doanh như sau:

- Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện  (phòng Tài chính kế hoạch).

- Hộ kinh doanh liên hệ với Chi Cục thuế các huyện, thị xã để thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế (nếu có), đồng thời đóng mã số thuế hộ kinh doanh đến thời điểm hiện tại.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí:

- Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), hồ sơ gồm:

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

+ Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo phụ lục đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục thuế tỉnh Đắk Nông

Đề nghị Cục Thuế tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thị xã tạo điều kiện giúp đỡ các hộ kinh doanh đến liên hệ làm thủ tục xác nhận và đóng mã số thuế để chuyển đổi thành doanh nghiệp.

2. UBND các huyện và thị xã Gia Nghĩa

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ các hộ kinh doanh đến liên hệ làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ để chuyển thành doanh nghiệp.

- Công khai các mẫu biểu về chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ tại trụ sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông

- Trợ giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, công khai bộ thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với phòng Đăng ký Kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư trợ giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tiếp cận và đăng ký thành lập lập doanh nghiệp nhanh và kịp thời.

- Công bố và công khai đầy đủ các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, mức thu phí và lệ phí (nếu có) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công.

- Tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là đầu mối và phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Hành chính công để tư vấn, hướng dẫn thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Tiếp tục theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp về các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp do chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

5. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử và đăng ký thành lập doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hiện đại hóa dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch hệ thống thông tin doanh nghiệp, thủ tục hành chính đăng ký thành lập doanh nghiệp lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Trung tâm Hành chính công, triển khai quy trình thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đảm bảo nhanh, kịp thời và hiệu quả.         

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông trân trọng thông báo và hướng dẫn cách thức thực hiện Quy trình, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nêu trên để Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài tỉnh biết phối hợp và thực hiện./.

DPI Đắk Nông