Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (22-03-2018);
Công văn số 440/SKH-KTĐN ngày 19/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông