Quy định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và UBND các xã.

Quyết định số 957/QĐ – UBND về việc Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Hồ Văn Mười ký ngày 07/8/2023.   

Khắc phục, cải thiện chất lượng CCHC hằng năm

Trao đổi với DĐDN, bà Nguyễn thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk nông cho biết: Việc UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và UBND các xã.

Đồng thời, có thể so sánh, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

“Qua đó, thấy rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành để có giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục, cải thiện chất lượng, hiệu quả CCHC hằng năm” bà Hường dẫn chứng Quyết định.

Quyết định cũng yêu cầu Chỉ số CCHC bám sát nội dung Kế hoạch CCHC của tỉnh hằng năm và từng giai đoạn. Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền và đặc điểm, điều kiện thực tế; việc đánh giá phải thực chất, khách quan, công bằng, đúng với kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ cấp tỉnh đến cấp xã và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá.

Cụ thể, chi tiết

Theo Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Hồ Văn Mười, việc đánh giá Chỉ số CCHC gồm 22 đơn vị (18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Bảo hiểm xã hội tỉnh. 7 UBND huyện và 01 thành phố. 71 UBND cấp xã, phường, thị trấn).

Điều đáng nói, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành được cấu trúc thành 07 lĩnh vực, 35 tiêu chí (gồm 57 tiêu chí thành phần), cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 06 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 16 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí (gồm 05 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 05 tiêu chí (gồm 05 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần).

Còn bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực. 45 tiêu chí (gồm 72 tiêu chí thành phần), như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 17 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 06 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 07 tiêu chí (gồm 07 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần). Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần).

 Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 38 tiêu chí (gồm 47 tiêu chí thành phần), cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 15 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 03 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần). Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 04 tiêu chí.

“Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành thang điểm đánh giá là 100 điểm. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, cấp xã thang điểm đánh giá cũng 100 điểm, trong đó: Điểm thực hiện CCHC: 90/100.Điểm điều tra xã hội học: 10/100” bà Hường cho hay.

Nhìn nhận về phương pháp đánh giá, bà hường cho hay, theo Quyết định các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tự thành lập Tổ tự đánh giá chấm điểm (Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổ trưởng), xác định Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của đơn vị mình được quy định theo hướng dẫn cụ thể hằng năm của Sở Nội vụ. Đồng thời, nhập dữ liệu, tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình vào Hệ thống phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC tại địa chỉ: www.daknong.cchc.com.vn.

Thời gian các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhập dữ liệu, báo cáo kết quả tự đánh giá vào phần mềm, gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh (Sở Nội vụ) và UBND cấp xã gửi nhập dữ liệu, báo cáo kết quả tự đánh giá vào phần mềm, gửi về Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện trước ngày 10/12 hằng năm.

Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định, hoàn thành việc đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định và trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 31/12 hằng năm. UBND cấp huyện ban hành Quyết định công bố Chỉ số CCHC của UBND cấp xã trước ngày 10/01 năm sau liền kề năm đánh giá; đồng thời, gửi kết quả công bố về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

Tuy nhiên, điểm tự đánh giá của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh (Lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, TT&TT, Tài chính, KH&ĐT; Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ (kiêm thư ký); Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực Hội đồng) thẩm định, đánh giá trước khi trình UBND tỉnh xem xét, công bố.

Mặt khác, việc điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện sẽ do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện và hoàn thành chậm nhất trong tháng 11 hằng năm.

Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được (điểm thẩm định) và tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được (điểm thẩm định) và điểm tối đa của từng lĩnh vực đó.

Kết quả Chỉ số CCHC được xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp, cụ thể: Chỉ số CCHC đạt từ 95% đến 100% xếp loại xuất sắc. Chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 95% xếp loại tốt. Chỉ số CCHC đạt từ 750% đến dưới 85% xến loại khá. Chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 75% xếp loại trung bình. Chỉ số CCHC đạt dưới 65% sẽ xếp loại yếu.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cái cách hành chính tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Cũng theo bà Hường, Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao tham mưu kiện toàn Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh. Cùng với đó, Sở  Nội vụ sẽ chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cấp, sửa đổi, cập nhật, tích hợp dữ liệu vào phần mềm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC phù hợp với nội dung, quy định đánh giá; tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện.

Đặc biệt, khi có sự thay đổi về nội dung, nhiệm vụ CCHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đối với sự thay đổi một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định.

“Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo…” Bà Hường nhấn mạnh.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn