TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (22-03-2022); Số lượt đọc: 147
Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đề nghị Quý tổ chức, cá nhân nghiên cứu triển khai thực hiện
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày       tháng     năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư,

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định trình tự thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;

 Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  48/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021; Công văn số 2323/SKH-KTĐN ngày  21 tháng 10 năm 2021; Công văn số 2494/SKH-KTĐN ngày 03 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang thực hiện trình tự thủ tục đầu tư theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo các quy định nêu trên và pháp luật có liên quan (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm hành chính công;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Văn Chiến

File đính kèm: 1. 2120_qdubnd_huong_dan_thu_tuc_dau_tu.pdf (8055.033 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 33
ngày hôm nay 341
ngày hôm qua 854
tuần này 2074
tất cả 2641544