TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Đăng ngày: (16-04-2020); Số lượt đọc: 265
Ngày 03/01/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, về Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở (Kế hoạch số 27/KH-SKH ngày 06/01/2020), với các nội dung cu thể sau:

 1. Tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác CCHC của tỉnh năm 2020. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền về ứng dụng Công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở, qua đó khuyến khích người dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

2. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng; tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền cải cách hành chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, công khai, minh bạch về tài chính công của đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

4. Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, cũng như đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động.

5. Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ.

6. Tuyên truyền hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Tiếp tục tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC

Thông qua Kế hoạch tuyên truyền giúp Lãnh đạo Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của cấp ủy Đảng và cán bộ, công chức, viên về công tác CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.

Người viết: Trần Thị Dịu

File đính kèm:
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 36
ngày hôm nay 1710
ngày hôm qua 2127
tuần này 10157
tất cả 1546937