TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
Đăng ngày: (10-08-2018); Số lượt đọc: 437
Thông báo số 740/TB-VPUBND ngày 07/8/2018 về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
 

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp lần 2, năm 2018 và giải quyết một số vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, do đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2, các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ các dự án đầu tư ngoài ngân sách và ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với việc xử lý các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ các dự án đầu tư ngoài ngân sách:

1.1. Để bảo đảm việc thu hút đầu tư được nhanh chóng, các Sở, ngành, địa phương cần định hướng, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tại địa bàn; trường hợp đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp thì phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, môi trường,… Trường hợp đặc biệt, dự án đầu tư đề xuất tại các vị trí chưa phù hợp với quy hoạch nhưng mang lại hiệu quả, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm các quy định của pháp luật có liên quan thì mới thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đầu tư dự án.

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp (Lưu ý: Đối với các dự án đầu tư mang lại hiệu quả, tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, thì các Sở, ngành chuyên môn và địa phương tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đồng thời với việc đề xuất chủ trương đầu tư).

1.3. UBND các huyện (đã đầu tư cụm công nghiệp) chủ động cân đối, ưu tiên bố trí thêm kinh phí hàng năm để đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho cụm công nghiệp nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Đối với các địa phương chưa đầu tư cụm công nghiệp thì bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng cho cụm công nghiệp tại các vị trí thuận lợi (về giao thông, thị trường, vùng nguyên liệu,…) để kêu gọi, thu hút đầu tư.

1.4. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, 5 năm, cả giai đoạn phải bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong việc triển khai các dự án đầu tư, phù hợp với thực tiễn và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

1.5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan báo cáo cụ thể, chi tiết (chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc,…) việc triển khai thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Khoáng sản Phú Gia Phát trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với việc tổ chức chương trình cà phê doanh nhân định kỳ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại mô hình tổ chức, quy trình xử lý khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân (được UBND tỉnh quy định tại Công văn số 3595/UBND-KTKH ngày 24/7/2018) để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, bất cập nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới (về đơn vị tổ chức, thời gian, kinh phí, vị trí, cách thức tổ chức,…).

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án sử dụng đất; hoàn thành trong Quý III/2018.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư số 35/2013/TT/BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Đắk Mil phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định về đầu tư xây dựng, môi trường,… đối với các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn quản lý; đặc biệt là việc đầu tư xây dựng các cơ sở nuôi chim yến tại khu vực đô thị, khu đông dân cư, bảo đảm đúng các quy định hiện hành.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3237/UBND-NN ngày 06/7/2018.

6. Giao Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện truyền hình trực tiếp Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2, năm 2018.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp nhà nước) về kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng,...

7. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý đề xuất của Hội đồng thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 1718/CV-HĐTĐ ngày 25/7/2018, về việc hỗ trợ đền bù dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; chú ý phải thực hiện đúng theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn của nhà nước để triển khai Luật này.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

File đính kèm: 1. vp_740_tb.pdf (1033.252 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 47
ngày hôm nay 619
ngày hôm qua 1974
tuần này 3943
tất cả 542180