TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Đăng ngày: (12-04-2018); Số lượt đọc: 129
Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1538/UBND-KTKT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, cụ thể như sau:
 

Tình hình giải ngân vốn đầu tưcông quý I, năm 2018trên địa tỉnh rất thấp, chỉ đạt 7,5%, thấphơn so với cùng kỳ năm 2017 là 12,6%, làmảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nguyên nhân chủ yếu là chậm hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác phối hợp giữa một số sở, ban, ngành và địa phương đểtháo gỡ những khó khăn, vướng mắccòn hạn chế.

Đđẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018,UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 22/8/2017của Chính phủ, về những  nhiệm  vụ , giải  pháp chủ  yếu  đẩy nhanh tiến  độ  thực  hiện  và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Công văn số 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc hướng dẫn phân bổ vốn và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN, TPCP năm 2018.

- Đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, danh mục các dự án đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định danh mục dự ánđể kịp thời triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án khởi công mới: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phối hợp chặtchẽ với các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện,chậm nhất trong tháng 6/2018 phải khởi công công trình, dự án.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán vốn (trong đó đẩy mạnh việc giải ngân vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn từ năm trước sang kế hoạch năm 2018).

- Đối với các dự án đã hoàn thành: Yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát lại danh mục các công trình chưa thực hiện quyết toán theo Công văn đôn đốc của UBND tỉnh số 4946/UBND-KTKH ngày 08/9/2017, về việc xử lý tồn đọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ quyết toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình theo quy định và gửi quyết định quyết toán về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ trong kế hoạch năm 2019 để tất toán tài khoản cho công trình. Sau thời gian trên, đơn vị nào chưa có quyết định quyết toán thì bố trí kế hoạch sau năm 2019; đồng thời, chủ đầu tư đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán công trình.

- Đối với các dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã giải quyết dứt điểm với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, đảm bảo hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân theo quy định tránh khiếu kiện xảy ra.

- Đối với số vốn thông báo sau của các nguồn vốn:

+ Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư dự án Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hoàn thiện các thủ tục đầu tư (về mã dự án, phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2018...) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tưtrong tháng 4/2018. Trường hợp, các chủ đầu tư không hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng thời gian quy định, để cuối năm bị mất vốn thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Yêu cầu Chi cục Kiểm Lâm căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, khẩn trương lập dự toán chi tiết cho các hạng mục, dự án trồng rừng, chăm sóc rừng cho phù hợp với số vốn kế hoạch năm 2018 dự kiến giao cho dự án Chương trình bảo vệ và phát triển rừng (số tiền là 4 tỷ đồng), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tưtrước ngày 10/4/2018.

- Đối với dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2019: Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác lập hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định, trình Sở chuyên ngành trước ngày 10/10/2018 để thẩm định, phê duyệt dự ántrước ngày 31/10/2018 theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Riêng đối với nguồn vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 (vốn đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch (thời gian quy định tại Công văn 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc hướng dẫn phân bổ vốn và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN, TPCP năm 2018).

- Đối với số vốn thông báo sau của dự án Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg (12,683 tỷ đồng): Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan phân khai kế hoạch vốn ngay sau khi UBND tỉnh có kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 30/10/2017, về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Sở Tài chính: Thực hiện nhập mã dự án, nhập dự toán đầy đủ vào hệ thống TABMIS trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2018; thực hiện chuyển vốn cho các chủ đầu tư theo danh mục dự án, kế hoạch được duyệt để thực hiện tạm ứng, giải ngân theo tiến độ thực hiện.

4. Kho bạc Nhà nước Đắk Nông:

-Căn cứ kế hoạch vốn đã giao cho các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; hướng dẫn thực hiện hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư đầy đủ, kịp thời; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

- Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 của Chính phủvà Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính.

5. Các Sở chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo đúng quy định, đảm bảo đủ thủ tục để chủ đầu tư sớm tổ chức triển khai công trình. Trường hợp hồ sơ thiết kế, dự toán chưa đúng, chưa đủ theo yêu cầu thì phải hướng dẫn ngay và hướng dẫn một lần để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định;

- Tiếp tục rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Tích cực hỗ trợ cho UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư trong công tác thẩm định, trình phê duyệt đầu tư nhanh các dự án khởi công mới năm 2019 đảm bảo đúng quy định.

6. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở không hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện./.

File đính kèm:
DPI Đắk Nông
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 39
ngày hôm nay 1245
ngày hôm qua 1442
tuần này 11522
tất cả 344716