TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-20120 và định hướng đến năm 2025
Đăng ngày: (12-04-2018); Số lượt đọc: 129
Kế hoạch triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020
và định hướng đến năm 2025
 

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-20120 và định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện quản lý, phân bổ và sử dụngcác nguồn vốn đầu tư công hợp lý, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công và hiệu quả kinh tế xã hội; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hằng năm của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm trên 90%.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm.

- Tăng cường đẩy mạnh thu hút tối đa các nguồn lực khác, đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

3. Yêu cầu thực hiện

Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công cho phù hợp vớicác mục tiêu, định hướngTrung ương đề ra tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-20120 và định hướng đến năm 2025; đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đặt ra tại Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Định hướng thực hiện nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước:

Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án theo các nguyên tắc phân bổ quy định. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách của tỉnh. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.

Quán triệt nguyên tắc phân bổ vốn, ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện đối ứng các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài và các nguồn vốn khác ngoài ngân sách. Thu hút các nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức PPP để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương, nhất là các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng, dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục...

2.Định hướng thực hiện nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

Ưu tiên đầu tư hỗ trợ thực hiện các dự án xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội lớn, quan trọng, thiết yếu; phát triển nông nghiệp và nông thôn; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là bảo vệ và phát triển rừng, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển y tế, giáo dục.

3. Định hướng thực hiệnnguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước:

Tập trung ưu tiên cho vaytheo quy định đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp của các thành phần kinh tế như: xây dựng cơ sở chế biến nông sản, lâm sản; sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là cá dự án sản xuất sử dụng nhiều lao động; trồng rừng nguyên liệu tập trung, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; các dự án đầu tư xã hội hóa trong ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; vốn đối ứng cho các dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho vay lại; cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp nước, nhà ở xã hội...

4. Định hướng thực hiệnnguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước:

Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa đối với 04 công ty([1]) và thoái vốn 03 công ty cổ phần([2]); bảo đảm đầu tư có hiệu quả.

5. Định hướng thực hiện nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư (PPP):

Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức PPP để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, có tác động đến phát triển kinh tế và các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục...

III. GIẢI PHÁP  VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của đầu tư công:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công hàng năm, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.Tiếp tục rà soát, nắm bắt thực tiễn, tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những điểm bất hợp lý, gây phiền hà, khó khăn cho đầu tư công và điều chỉnh các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong trường hợp cần thiết.

- Đôn đốc, giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của các đơn vị chủ đầu tư cho đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, phối hợp tốt việc giám sát của nhà nước với giám sát cộng đồng theo chủ trương đặt ra.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầu theo hướng công khai, minh bạch.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra thường xuyên theo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và việc quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách cấp huyện quản lý, báo cáo UBND tỉnh xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, tập trung đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm; kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án triển khai nhanh, đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt trên 90%.

- Chủ động rà soát, xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với định hướng đặt ra và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Sở Tài chính:

- Làm tốt vai trò là cơ quan chủ trì của ngành tài chính của tỉnh. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và dự toán được giao. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc phân bổ kế hoạch thu chi, trả nợ vay.

- Xây dựng Kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2021-2025, phù hợp với tình hình tài chính địa phương và làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn.

- Chủ động cân đối các khoản thu của ngân sách địa phương để bổ sung cho chi đầu tư phát triển theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, chỉ tham mưu UBND tỉnh vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát chặt chẽ khoản vay của tỉnh, doanh nghiệp nhà nước.

c) Cục Thuế tỉnh: Tổ chức thực hiện tốt các Luật về thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đủ theo dự toán hằng năm của HĐND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá. Đề xuất các biện pháp tăng thu, góp phần tăng nguồn lực đầu tư phát triển cho địa phương.

d) Sở Xây dựng: Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng theo quy định và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.

e) Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư:

- Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Kiểm tra, giám sát trực tiếp tiến độ thực hiện các dự án của các nhà thầu; đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra năng lực thực hiện của các nhà thầu, kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các đơn vị yếu kém, không bảo đảm năng lực thực hiện để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực khác thi công công trình; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ. Chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án;đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, tránh kết dư ngân sách gây lãng phí nguồn vốn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt trên 90%.

- Báo cáo, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công hàng năm, đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tập trung kiểm tra việc xử lý nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở cấp huyện.

- Tổ chức công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; đề xuất với UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ.

- Tăng cường năng lực quản lý của các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng; bảo đảm thực hiện tốt việc phân cấp quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan trong công tác thẩm định dự án, ban hành quyết định đầu tư dự án bảo đảm chất lượng và đáp ứng thời gian quy định, và chịu trách nhiệm chính về tính hiệu quả, chính xác trong công tác lập dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, công tác giám sát nghiệm thu, chất lượng công trình và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình do đơn vị làm chủ đầu tư.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đầu tư công, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư. Triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển đô thị, làm cơ sở xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư công.

2. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư (PPP):

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tăng cường biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về đầu tư theo hình thức PPP.

- Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí phần vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Làm tốt công tác xây dựng và phê duyệt các phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho công tác đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

c) Các Sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã:

- Tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, ổn định. Đề xuất các giải pháp khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách giá và phí các dịch vụ công theo nguyên tắc của cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đối với các dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình dự án cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn.

- Nâng  cao chất lượng các dịch vụ công, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng.

- Tăng cường tuyền truyền, thông tin công khai, minh bạch quá trình đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong vùng ảnh hưởng của dự án, nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan đến dự án.

3. Thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội:

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã:

- Tập trung toàn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội 05 năm của tỉnh đã đặt ra.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm, bám sát các mục tiêu mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đặt ra tại Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm, tổ chức xây dựng chương trình, giải pháp triển khai có hiệu quả kế hoạch. Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ theo quy định, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến sâu rộng thông tin tuyên truyền kế hoạch hằng năm, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ, nhân dân và tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, triển khai nội dung phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 theoQuyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai này, để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020, nâng cao quản lý đầu tư công, đạt hiệu quả sử dụng vốn trong đầu tư công./.


[1]Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông; Công ty Cà phê Đức Lập; Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Nam Nung.

[2]Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới và Quản lý, sửa chữa cầu đường bộ Đắk Nông trong năm 2017; Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông trong năm 2018.

File đính kèm:
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 63
ngày hôm nay 1116
ngày hôm qua 1442
tuần này 11393
tất cả 344587