TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (06-10-2017); Số lượt đọc: 510
Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường thị trấn; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.
 Nội dung đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, hàng năm, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành tự đánh giá, cho điểm và xếp loại kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị mình.

Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại, gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11 hàng năm.

Đối với UBND cấp xã, thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại, gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng về UBND cấp huyện trước ngày 05/11 hàng năm để Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định, đánh giá, xếp loại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm.

Sau khi các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tự đánh giá, cho điểm và xếp loại, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (do UBND tỉnh quyết định thành lập) thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp huyện (do UBND cấp huyện quyết định thành lập) thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC cấp xã.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trình UBND tỉnh quyết định công bố kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hoàn thành việc đánh giá, thẩm định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm; UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị sẽ được xếp hạng chỉ số cải cách hành chính theo thứ tự từ cao xuống thấp và được phân loại theo các mức sau: đơn vị xuất sắc, đơn vị tốt, đơn vị khá, đơn vị trung bình và đơn vị yếu.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, quán triệt Quy định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; chủ động thành lập Hội đồng tự thẩm định, tự đánh giá xếp loại Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị, gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại hàng năm theo đúng thời gian quy định.

File đính kèm:
Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 37
ngày hôm nay 1081
ngày hôm qua 1442
tuần này 11358
tất cả 344552