TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 20
Đăng ngày: (20-06-2017); Số lượt đọc: 1224
Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc Triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ trong hệ thống các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), từng bước hoàn thành mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra.

- Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác cải cách hành chính; xác định việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính là một nội dung quan trọng, xuyên suốt của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công  (PAPI).

- Đơn giản thủ tục, quy trình, giảm chi phí, thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng.

2. Yêu cầu   

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chủ động ban hành và thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án về cải cách hành chính với nội dung, công việc cụ thể theo những chỉ tiêu đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình thực hiện CCHC; thường xuyên nắm bắt và tổng kết thực tiễn từ cơ sở để kịp thời phát hiện, đề xuất bổ sung những giải pháp mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

II. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020

1. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa và cập nhật, công bố, công khai đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định, thuận tiện tìm hiểu. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tối thiểu giảm 20% thời gian so với quy định.

3. Tổ chức vận hành và thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công trong việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong giải quyết TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về TTHC đạt trên 80%.

4. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu ngạch, bậc phù hợp theo vị trí việc làm; 100% công chức đạt chuẩn theo quy định.

5. Cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân. Đến năm 2020, bảo đảm mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80%.

6. Hoàn thiện khung chính quyền điện tử của tỉnh; đến năm 2020, 90% văn bản được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4.

7. Tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số Cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh. Phấn đấu điểm năm sau cao hơn năm trước và mỗi năm tăng ít nhất 3-5 bậc trong bảng xếp hạng toàn quốc, nằm trong nhóm tỉnh, thành có chất lượng điều hành trung bình khá và khá của cả nước.

III. Nội dung, trách nhiệm, thời gian thực hiện (Xem phụ lục kèm theo)

File đính kèm: 1. phu_luc_v2.doc (190 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 57
ngày hôm nay 159
ngày hôm qua 1924
tuần này 8192
tất cả 10931