TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017
Đăng ngày: (16-06-2017); Số lượt đọc: 315
Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020. Để triển khai Đề án có hiệu quả, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

- Xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động với chủ đề năm 2017 là “Nâng cao nghiệp vụ, quyết tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng”.

- Phấn đấu năm 2017 tăng 3-5 bậc so với năm 2016; cải thiện và nâng dần điểm số, thứ hạng PCI của tỉnh những năm tiếp theo nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá, xếp ở vị trí từ 40-50 trên 63 tỉnh/thành phố.

2. Phương án thực hiện mục tiêu

UBND tỉnh giao trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối cải thiện các chỉ số thành phần và từng chỉ tiêu trong chỉ số thành phần như phân công tại Phụ lục đính kèm. Đơn vị được giao làm đầu mối cải thiện chỉ số thành phần có trách nhiệm đăng ký chỉ số mục tiêu hàng năm; các Sở, ngành còn lại chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm đầu mối để thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số.

II. GIẢI PHÁP

Để đạt được mục tiêu trên trong bối cảnh các địa phương khác cũng quyết liệt cải thiện chỉ số PCI thì trong thời gian đến đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của những người đứng đầu, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Giải pháp tuyên truyền, phổ biến các chính sách, giải quyết khó khăn vướng mắc đến cộng đồng doanh nghiệp:

- Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát và mở chuyên mục trên Cổng/trang thông tin điện tử để đăng tải tất cả các chính sách, pháp luật, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp của UBND tỉnh. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã tổng hợp và đăng tải các thông tin thuộc địa phương, lĩnh phân công phụ trách.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường đưa tin để phản ánh đa chiều những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư, sự nỗ lực của UBND tỉnh trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục “Cải cách hành chính”, “Thuế và cuộc sống”, “Bản tin thị trường”, qua đó tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và tuân thủ như: Thuế, quản lý thị trường, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, môi trường, xây dựng,…

2. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, chỉ đạo, điều hành (Phần mềm Văn phòng  điện tử (iOffice), hộp thư điện tử công vụ); Đẩy nhanh việc rà soát thủ tục hành chính, đề xuất, kiến nghị rút ngắn thời gian và bãi bõ những thành phần không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp; Áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/ trang thông tin điện tử, cập nhật đầy đủ kịp thời các thông tin, tài liệu, văn bản có liên quan, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp; Đẩy nhanh triển khai các hoạt động có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp như: Đối thoại, đào tạo, xúc tiến thương mại và đầu tư, tập trung xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Chi phí gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng và Hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đầu mối khác để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con được phân công tại chỉ số Tính minh bạch.

- Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được ban hành sẽ bổ sung vào Kế hoạch triển khai Đề án hằng năm.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1391/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, nghiên cứu mô hình Bác sỹ doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 18/9/2014; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2017.

4. Giao Tài nguyên và Môi trường:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đầu mối khác để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con được phân công tại chỉ số: Chi phí gia nhập thì trường và Cạnh tranh bình đẳng.

- Khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai (UBND tỉnh đã giao tại Công văn số 1434/UBND ngày 24/3/2017 về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017).

- Rà soát, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Tính minh bạch để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này.

- Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nói chung và chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin nói riêng trên các loại hình báo chí, các cơ quan tuyên truyền (Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin đin tử…).

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh nhằm công khai, minh bạch, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính tới nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành UBND các huyện thị xã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành, việc sử dụng các dịch vụ công đã được triển khai.

6. Giao Sở Nội vụ:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hoàn thành quý III/2017.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và nếu phát hiện cơ quan, công chức nào vi phạm các quy chế đã ban hành thì phải xử lý kỷ luật nghiêm và thông tin rộng rãi để lấy lại niềm tin đối với doanh nghiệp, người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết một số nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, hoàn thành trong quý II/2017.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhất là công tác lựa chọn lãnh đạo Hiệp hội. Đồng thời thành lập Hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã tạo kênh kết nối giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 7/2017

 

7. Giao Thanh tra tỉnh:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đầu mối khác để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con được phân công tại chỉ số Chi phí thời gian và chỉ số Thiết chế pháp lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát Kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017, trường hợp phát hiện có sự trùng lặp thì kiến nghị dừng, đảm bảo 01 doanh nghiệp chỉ thanh, kiểm tra 01 lần/01 năm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế chia sẻ thông tin, dữ liệu doanh nghiệp giữa các Sở, ngành trong việc rà soát thông tin phục vụ công tác công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 7/2017.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh):

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đầu mối khác để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con được phân công tại chỉ số Chi phí gia nhập thị trường, chỉ số Chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số Tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh và triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh (daknong.gov.vn) ngày càng hoàn thiện cả về hình thức, nội dung, tính thời sự, tính hữu ích, tính thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, tính tương tác với doanh nghiệp và công dân...  Các văn bản về chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đưa lên mạng cần có biên tập tóm lược những nội dung quan trọng để dễ đọc, dễ tìm; hoàn thành trước tháng 7/2017.

- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã. Đồng thời công khai các nhiệm vụ chưa hoàn thành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

9. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Đào tạo lao động để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, hướng nghiệp để nhân dân, đặc biệt là các thanh niên, những người trong độ tuổi lao động nhận thức đúng về vị trí, vai trò của đào tạo nghề để thay đổi hành vi, thu hút ngày càng nhiều người học nghề.

- Chỉ đạo Trường trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề của tỉnh liên kết với các Trường nghề tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề phục vụ cho nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư đảm bảo về số lượng, chất lượng và việc làm sau khi học của người lao động.

10. Giao Sở Tư pháp:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đầu mối khác để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con được phân công tại các chỉ số: Tính minh bạch, Chi phí thời gian và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá hoạt động của thủ tục hành chính để hoàn thiện dần. Ưu tiên tập trung vào rà soát đánh giá các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp đánh giá phiền hà như: Thuế, phí và lệ phí; đất đai; Thanh toán qua kho bạc; quản lý thị trường; giao thông; bảo vệ môi trường; Đầu tư, thành lập doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội; Phòng cháy chữa cháy,..; hoàn thành trong quý III/2017.

- Công khai thông tin đầy đủ, kịp thời về đội ngũ luật sư, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

11. Giao Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Tiến hành rà soát kế hoạch thành tra, kiểm tra năm 2017, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp, trừ trường hợp phát hiện doanh nghiệp có vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý ngành công thương.

- Phối hợp với Điện lực Đắk Nông triển khai và thực hiện các giải pháp nhằm giảm bớt các thủ tục, thời gian và chi phí tiếp cận để được cấp điện đối với các dự án doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án thủy điện trên địa bàn được bán điện lên điện lưới quốc gia.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý đúng pháp luật các hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lũng đoạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh đi đôi với tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh.

12. Giao Sở Tài chính:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Tính minh bạch. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chỉ số PCI.

- Rà soát, đánh giá việc công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp.

- Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế, chi ngân sách nhà nước để khuyến khích các hoạt động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ khác trong dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

13. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và chỉ số Thiết chế pháp lý. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtại các cơ quan, đơn vị.

14. Giao Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong các chỉ số: Tính minh bạch, Chi phí thời gian và Cạnh tranh bình đẳng . Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia để rút ngắn thời gian cấp mã số doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, phí và lệ phí, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí.

- Định kỳ tổ chức và chỉ đạo tổ chức các Hội nghị, hướng dẫn chuyên đề về thuế, phí và lệ phí. Đồng thời, nâng cao chất lượng Hội nghị đối thoại với người nộp thuế từ khâu tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hội nghị và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong và sau hội nghị.

15. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Cạnh tranh bình đẳng. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan như: Việc tiếp cận nguồn vốn, thủ tục vay vốn, lãi suất và các chương trình tín dụng đang triển khai...

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

16. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đề xuất triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới theo Đề án đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh. Đề xuất thực hiện mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là về giống cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật canh tác.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ, giảm tổn thất sau thu hoạch.

17. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng.

- Tham mưu xây dựng các đề án, các cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là nhà ở xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình.

18. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tham mưu các giải pháp để kêu gọi đa dạng nguồn lực đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh; đặc biệt là đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, huyết mạch trên địa bàn tỉnh; có giải pháp thiết thực nhằm giảm bớt thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhà đầu tư, doanh nghiệp; bám sát các chỉ tiêu thành phần liên quan đến chỉ số hạ tầng cơ sở PCI tiếp tục có giải pháp cải thiện chỉ số này.

19. Giao S Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hậu kiểm đối vi các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, th thao và du lịch; quản lý xuất, nhập khẩu sản phm, dịch vụ văn hóa.

 20. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, xúc tiến thương mại vi các nước có nền kinh tế, khoa học phát triển mạnh, góp phần tạo thuận li cho sản phẩm xuất khu, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đ xut giải pháp tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thương nhân và khách du lịch đến tỉnh.

21. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 45 giờ/năm.

- Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp.

22. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi của cá nhân/tổ chức lợi dụng sự thông thoáng của Luật doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp với mục đích mua bán hóa đơn, chứng từ để trục lợi và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để cảnh báo trên Hệ thống thông tin đăng ký đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chấn chỉnh công tác kiểm tra doanh nghiệp, quán triệt toàn ngành tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là cán bộ liên quan đến thủ tục hành chính.

- Bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

23. Tòa án nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Thiết chế pháp lý. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật phá sản 2014.

24. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

- Tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng và trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động của các doanh nghiệp trong  KCN để phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nghề để cung ứng, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

- Phối hợp với với các đơn vị có liên quan giới thiệu, hỗ trợ các công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, thống kê và tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến quản lý và phát triển khu công nghiệp.

25. Công ty Điện lực Đắk Nông:

- Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa là 6 ngày làm việc (chỉ tính thời gian giải quyết các thủ tục thuộc ngành điện).

- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến các dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tối đa là 3 ngày.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về trình, thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh ĐăkNông.

- Công khai hóa quá trình, thủ tục Tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch.

26. Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông tiếp tục rà soát, sửa đổi Quy trình thống nhất về đấu nối nguồn cấp nước đối với cá nhân và tổ chức; Công bố bản đồ hiện trạng đường ống phân phối nước; Tiếp tục đơn giản thủ tục và thời gian đấu nối nguồn nước cho khách hàng.

27. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk:

- Tăng cường, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu. Xây dựng môi trường thông quan minh bạch, hiệu quả và thuận lợi.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; hành lý, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Áp dụng phương thức quản lý hiện đại, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý. Qua đó hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan (các hoạt động liên quan đến quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành) để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

28. UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa:

- Phối hợp với các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ số mục tiêu năm 2017 (Phụ lục 07 kèm theo) để xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu con trong chỉ số Tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện các chỉ tiêu con này, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

- Công khai, cập nhật 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng ngày càng tốt hơn nền hành chính công theo hướng phục vụ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trong quản lý điều hành và thực thi công vụ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh, các chính sách do địa phương ban hành. Giải quyết đúng thời gian quy định việc lấy ý kiến của các Sở, ngành đối với những vấn đề liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư.

2

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng các nhà đầu tư nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

- Phối hợp với các Sở, ngành lập các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất chính quyền xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, sát thực tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

30. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh:

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp - chính quyền

, hoàn thành trong tháng 7/2017.

- Triển khai hiệu quả mô hình “Cafe doanh nhân”; Tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh; Chủ động đề xuất phối hợp với các cơ quan tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp.

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng về các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, chính sách về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khi được hỏi.

-

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để mới chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Sở để đăng tải các thông tin về hoạt động của Hiệp hội.

- Phối hợp với Sở Nội vụ để Hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã tạo kênh kết nối giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 6/2017

- Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng các nhà đầu tư nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

- Phối hợp với các Sở, ngành lập các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

31. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông

- Thông tin kịp thời về các văn bản pháp luật của Nhà nước và của tỉnh và các giải pháp chỉ đạo điều hành của các cấp có nội dung liên quan đến hoạt động nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề để phổ biến kiến thức về nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và thông tin kịp thời về kết quả xếp hạng của tỉnh trong bảng xếp hạng của cả nước.

32. Giao Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh: Nghiên cứu, xem xét thành lập tổ giúp việc theo từng lĩnh vực riêng như: Cải cách hành chính, Cải thiện chỉ số PCI, ứng dụng Công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Các Tổ giúp việc này có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc lập kế hoạch hành động của các Sở, ngành; việc triển khai thực hiện. Báo cáo những trường hợp triển khai, thực hiện kế hoạch không đạt yêu cầu về Trưởng Ban chỉ đạo để xem xét, chỉ đạo.

File đính kèm: 1. kh_309_ubnd_trien_khai_de_an_pci_2017.pdf (4594.263 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 60
ngày hôm nay 167
ngày hôm qua 1500
tuần này 3347
tất cả 92381