TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày: (17-05-2017); Số lượt đọc: 1428
Ngày 16/5/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 909/KH-SKH về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/4/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số số 802/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu  

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/4/2017, Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 và Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tham mưu BND tỉnh cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp, thống nhất, đồng bộ để doanh nghiệp nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện.

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện thị xã và các đơn vị liên quan trong việc cải thiện chỉ số năng lực tranh đã được UBND tỉnh giao.

2. Yêu cầu

- Gắn kết cải thiện chỉ số PCI với việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của cơ quan; có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI được UBND tỉnh giao tại các văn bản nêu trên.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ số PCI theo từng năm và giai đoạn 2017 - 2020 tại cơ quan, đảm bảo đạt kết quả tốt; nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ số PCI. Kết quả thực hiện công tác PCI là tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại CBCC, tập thể trong cơ quan.

- Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt trong cải thiện chỉ số PCI của các cơ quan, đơn vị, giai đoạn vừa qua, chủ động học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm để áp dụng phù hợp vào thực tiễn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giải quyết trước và đúng hạn; 95% hồ sơ trong lĩnh vực đấu thầu và đầu tư giải quyết trước và đúng hạn.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%.

- Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đầu tư so với thời gian quy định của Trung ương.

- Triển khai thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử, phấn đấu đến năm hết năm 2017 có ít nhất 10% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cấp giấy phép trực tuyến.

- 80% văn bản trao đổi giữa các phòng/đơn vị trong cơ quan thực hiện dưới dạng điện tử; 50% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện dưới dạng điện tử.

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2008.

- Công khai tất cả các quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh, địa phương và của ngành, tài liệu về ngân sách chi tiết của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trên trang thông tin điện tử Sở.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được rà soát để tham mưu UBND tỉnh công bố để niêm công khai trên trang thông tin của Sở và Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Yêu cầu các Trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở:

- Quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động (công chức, viên chức) trong phòng, ban, đơn vị mình chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định; không làm việc riêng trong giờ hành chính; không đi muộn về sớm; không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.

- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong phòng, ban, đơn vị những hành vi bị nghiêm cấm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại điểm a, khoản 2, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trường hợp để công chức, viên chức vi phạm thì Trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng công chức, viên chức. Đồng thời tổ chức đánh giá thẳng thắn việc thực thi nhiệm vụ của từng công chức, viên chức.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết nhanh chóng, kịp thời công việc cho tổ chức, công dân; không để tổ chức và nhân dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để tình trạng văn bản, hồ sơ quá hạn xảy ra.

2. Giao Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số chi phí gia nhập thị trường để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này.

- Tập trung giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở đẩy mạnh tuyên truyền việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra.

- Định kỳ hàng quý, thực hiện việc rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, trái với quy định của pháp luật bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ theo thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ một cách nhịp nhàng, thông suốt. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Giám đốc Sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại, Văn phòng Sở xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên tuyên truyền việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh (Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc Cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017).

3. Giao Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

- Là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này.

- Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được ban hành sẽ bổ sung vào Kế hoạch triển khai Đề án hằng năm.

- Triển khai và thường xuyên đôn đốc đẩy mạnh công tác giải thể, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở (Ban biên tập Website) để công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước trên Website của Sở.

4. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư

- Là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được Chỉ số mục tiêu năm 2017 tại Phụ lục 07 trong Kế hoạch này. Đồng thời làm đầu mối tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ số Chi phí gia nhập thị trường và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng.

- Tiếp tục rà soát và thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư, chuyển ý kiến đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền, sau đó tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh trả lời cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chậm nhất sau 02 ngày làm việc, Trung tâm Xúc tiến đầu tư chuyển văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị cho Văn phòng Sở (Ban biên tập Website) để đăng tải trên Website của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại thường xuyên rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của từng dự án trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương để từng bước tháo gỡ, đối với những dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ thì báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1391/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bản tỉnh Đắk Nông. Đồng thời nghiên cứu Mô hình Bác sỹ doanh nghiệp để tham mưu UBND ban hành quy định về giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên cơ cơ điều chỉnh Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 18/9/2014, trong đó quy định cụ thể: Văn bản pháp lý, chính sách, hình thức giải quyết, cơ chế giải quyết, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, việc công khai kết quả giải quyết; báo cáo UBND tỉnh trong quý II/2017.

- Tập trung đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ Giám đốc Sở giao tại Công văn số 569/SKH-VP ngày 27/3/2017 về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PIC) năm 2017;  Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ khi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tuyên truyền về các thông điệp của Lãnh đạo tỉnh, các chính sách, giải pháp mới về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp (Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc Cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017).

5. Phòng Kinh tế đối ngoại có trách nhiệm phối hợp với phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư để cải thiện các chỉ tiêu trong chỉ số Cạnh tranh bình đẳng và chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Giao Văn phòng Sở:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở mở chuyên mục và thường xuyên đăng tải cơ chế, chính sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương và của ngành, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh sách dự án cấp và thu hồi chủ trương đầu tư và các văn bản thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên Website của Sở. Qua đó, góp phần cải thiện chỉ số Tính minh bạch.

- Triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế thừa và lựa chọn nội dung khảo sát tập trung một số lĩnh vực và Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đã ban hành và theo các nội dung của Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI của UBND tỉnh đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng.
             2. Trưởng các phòng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh theo đúng kế hoạch, chức năng nhiệm vụ được phân công; giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.
              3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Sở việc triển khai thực hiện để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nhiệm vụ mới phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thì các phòng, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.


 * Có Phụ lục 01: Phân công thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI năm 2017 và Phụ lục 07: Chỉ số mục tiêu năm 2017

File đính kèm: 1. 909khskh_cai_thien_chi_so_pci.pdf (545.3389 Kb)
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 46
ngày hôm nay 1091
ngày hôm qua 1442
tuần này 11368
tất cả 344562