Quy hoạch- kế hoạch

Tình hình kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2014

Trong bối cảnh nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô phục hồi chậm, nội lực trong tỉnh còn yếu, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều mặt khó khăn, một số dự án lớn chậm tiến độ… gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh ổn định và đạt được kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, trong 20 nhóm chỉ tiêu (gồm 10 nhóm chỉ tiêu kinh tế, 10 nhóm chỉ tiêu văn hóa - xã hội) thì có 14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 70% và 06 nhóm chỉ tiêu không đạt, chiếm 30%. Đánh giá chi tiết, có 35/47 chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch, chiếm 74,5%, còn 12/47 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, chiếm 25,5%. Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%/kế hoạch là trên 13%;

- GRDP bình quân đầu người đạt 32,75 triệu đồng/kế hoạch 32 triệu đồng;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 10.500 tỷ đồng/kế hoạch 10.500 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 686 triệu USD/kế hoạch 600 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD/kế hoạch 60 triệu USD;

- Thu ngân sách nhà nước đạt 1.354 tỷ đồng/kế hoạch 1.400 tỷ đồng; Chi ngân sách 5.520 tỷ đồng/kế hoạch 4.305 tỷ đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.500 tỷ đồng/kế hoạch 12.000 tỷ đồng;

- Số lao động được giải quyết việc làm đạt 18.000 ngàn lượt/kế hoạch 18.000 ngàn lượt;

- Đạt 7 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia/kế hoạch được công nhận thêm 07 trường;

- Đạt 6,2 bác sỹ/vạn dân trên kế hoạch 6 bác sỹ/vạn dân; Đạt 16,5 giường bệnh/vạn dân trên kế hoạch 16,5 giường bệnh/vạn dân;

- Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2,14%/kế hoạch giảm 3%; Tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,01%/kế hoạch giảm trên 5%.

2. Những mặt đã làm được:

2.1. Tăng trưởng kinh tế nội tỉnh giữ tốc độ ổn định và đạt khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, các chỉ số kinh tế đều cho dấu hiệu tích cực. GRDP bình quân đầu người ước đạt 32,75 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

2.2. Sản xuất nông nghiệp ổn định, phương thức sản xuất có bước phát triển, bộ mặt nông thôn dần được thay đổi. Ngành trồng trọt phát triển khá, tăng cả về sản lượng và năng suất. Các cây trồng lâu năm phát triển ổn định, sản lượng cây hồ tiêu tăng mạnh, đời sống của của bà con nông dân dần được cải thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực. Ngành chăn nuôi phát triển khá cả về quy mô và phương thức, đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tăng so với cùng kỳ, người dân đang chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi quy mô tập trung, trang trại. Công tác khai thác, quản lý, giao khoán và trồng rừng có nhiều tiến bộ, không để xảy ra cháy rừng. Đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, đạt chỉ tiêu đề ra, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được người dân ứng dụng.

2.3. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10%. Đa số các nhà máy gặp khó khăn năm trước đã tái hoạt động, sản xuất kinh doanh ổn định.

2.4. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng khá, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Cung cầu hàng hoá đa dạng, ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng, ngân hàng được mở rộng, tăng trưởng tín dụng đạt cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm giữ ổn định, hoạt động du lịch và vận tải tăng trưởng mạnh.

2.5. Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.354 tỷ đồng, xấp xỉ đạt dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra. Phát triển doanh nghiệp đạt khá, số doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động giảm mạnh, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh. Thu hút đầu tư tăng trưởng khá, đẩy mạnh vận động và giải ngân nguồn vốn ODA, thực hiện rà soát các dự án được cấp phép, nắm bắt tình hình của các dự án, hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư.

2.6. Quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng, công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề có tiến bộ. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, quy mô được mở rộng, cơ sở vật chất dần đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Các chỉ tiêu giáo dục đạt khá, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ đậu cao, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho năm học mới. Giải quyết việc làm đạt kế hoạch đề ra, nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với các làng nghề, vùng chuyên canh, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng so với cùng kỳ.

2.7. Công tác y tế có nhiều cố gắng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, an sinh xã hội được đẩy mạnh, tỉ lệ hộ nghèo giảm, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Công tác khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên và dần nâng cao chất lượng phục vụ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực, dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai theo đúng tiến độ, các chỉ tiêu y tế đều đạt kế hoạch, các ngành chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc huy động nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các bệnh viện tuyến huyện. Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 13,5%, giảm so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức, thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

            Triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, ổn định dân cư của Trung ương và địa phương, phê duyệt quy hoạch ổn định dân di cư tự do cho 33 ngàn khẩu. Công tác tôn giáo được quan tâm, giải quyết kịp thời nhu cầu tôn giáo thuần túy, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân với các cấp chính quyền.

            2.8. Hoạt động văn hóa có nhiều khởi sắc, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành đẩy mạnh.

            Chú trọng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn, bảo tồn phát huy, phát triển văn hóa dân tộc, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai, tạo ra chuyển biến trong đời sống xã hội. Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của nhân dân, thể thao quần chúng có bước phát triển, thể thao thành tích cao đạt được các kết quả đáng khích lệ.

Quản lý tài nguyên có bước tiến bộ, hoạt động khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ hơn, tiếp tục cấp quyền sử dụng đất cho cá nhân và tổ chức. Quản lý bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường.

Cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành tích cực đẩy mạnh, bộ máy hành chính được kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thuận lợi các thủ tục hành chính.

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại tố cáo có bước chuyển biến tích cực, số vụ khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm trước.

            2.9. Hoạt động đối ngoại chuyển biến tích cực. An ninh, quốc phòng đảm bảo ổn định.

Hoạt động đối ngoại chuyển biến tích cực, chủ động mở rộng các quan hệ hợp tác, liên kết, đầu tư với một số tỉnh, thành trong nước, với một số định chế tài chính quốc tế, tổ chức phi chính phủ và Đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước. Công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri đã đạt được nhiều kết quả khả quan, hợp tác kinh tế xã hội giữa tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh có bước phát triển.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng, ngày càng vững chắc. Chủ động ngăn ngừa, giữ vững ổn định tình hình an ninh khu vực biên giới trước các tình hình diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3. Những tồn tại, hạn chế:

3.1. Quy mô nền kinh tế và năng lực cạnh tranh còn thấp so với bình quân của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra.

3.2. Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa theo quy hoạch, phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường, đời sống bà con nông dân còn khó khăn, chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống một số cây trồng còn thấp. Hệ thống hồ, đập thủy lợi xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu tưới, nguy cơ xảy ra khô hạn cao. Nạn phá rừng diễn biến còn phức tạp và chưa được ngăn chặn hiệu quả, công tác trồng rừng thay thế gặp nhiều khó khăn, các công ty nông, lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, để xảy ra tình trạng xâm lấn, mất rừng. Công tác xây dựng nông thôn mới chưa thật sự trở thành phong trào của toàn dân, việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để xây dựng nông thôn mới chưa tốt.

3.3. Sản xuất công nghiệp vẫn chưa bền vững, nhiều nhà máy thiếu nguồn nguyên liệu ổn định. Đa số các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, dự án nhà máy Alumin chậm tiến độ, một số nhà máy sản xuất chưa đạt công suất thiết kế... ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của tỉnh. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp còn thấp.

3.4. Hạ tầng thương mại còn hạn chế, hệ thống cung cấp hàng hóa còn yếu và thiếu, giá cả các loại hàng hóa còn cao so với khu vực và mặt bằng thu nhập của người dân. Xuất khẩu của tỉnh còn thiếu tính bền vững, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh còn hạn chế. Hoạt động tín dụng chưa hiệu quả, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Hạ tầng các khu du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, chưa phát huy tốt tiềm năng du lịch của địa phương. Hoạt động vận tải công cộng còn chưa đa dạng, chất lượng còn thấp.

3.5. Thu ngân sách đạt thấp, tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương tăng cao. Một số dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn, BOT chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; Chỉ tiêu nhựa hóa đường tỉnh lộ, huyện lộ không đạt kế hoạch đề ra. Sức phục hồi của doanh nghiệp chậm, sản xuất kinh doanh không ổn định do thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất, chưa đa dạng thị trường.

Thứ hạng PCI cấp tỉnh giảm, môi trường kinh doanh của tỉnh tuy có cải thiện nhưng còn hạn chế, năng lực cạnh tranh vẫn thấp, doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn chưa được tháo gỡ kịp thời.

3.6. Ngành giáo dục vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp tại vùng sâu, vùng xa. Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh còn khá hạn chế. Tỷ lệ lao động thất nghiệp còn cao. đào tạo nghề không đạt kế hoạch, đầu ra sau đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hiệu quả đào tạo nghề còn thấp.

3.7. Chất lượng các dịch vụ y tế còn thấp, dịch vụ y tế công còn nhiều yếu kém, cơ sở y tế chưa đảm bảo, trang thiết bị y tế xuống cấp, nhiều công trình y tế bị chậm tiến độ. Nguồn nhân lực y tế còn thiếu và yếu về chuyên môn, y đức. Công tác giảm nghèo không đạt kế hoạch đề ra, giảm nghèo còn chậm và chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao, các hộ thoát nghèo có khả năng tái nghèo cao. Đời sống một bộ phận đối tượng chính sách và đa phần đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn, số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cao, xây dựng nhà tình nghĩa không đạt kế hoạch.

3.8. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, có nơi quản lý tài nguyên còn lỏng lẻo, mỏ khoáng sản bị khai thác trái phép, 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm.

Cải cách hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, tồn tại một bộ phận công chức yếu chuyên môn, nhũng nhiễu, quan liêu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tục hành chính còn phức tạp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, đầu tư dự án, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đánh giá tác động môi trường.

Khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều vụ khiếu nại tố cáo đông người, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tình hình an ninh, chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn diễn biến phức tạp.

          Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế trên đó là: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn thấp, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nhiều cố gắng nhưng còn chậm và bất cập. Việc cân đối tài, lực cho thực hiện các chức năng, nhiệm vụ còn bất cập. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới; trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị còn hạn chế; kỷ cương và lề lối làm việc chưa cao dẫn đến hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành thấp. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ, một số nơi còn thiếu năng động, sáng tạo nên hiệu quả không cao, có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thiếu các giải pháp có tính đột phá trong các lĩnh vực trọng yếu, các chính sách đã ban hành tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, tính khả thi không cao. Chưa có cơ chế, chính sách lồng ghép các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển các chương trình trọng điểm. Các chính sách đề ra thiếu nguồn lực để thực hiện. Một số nơi và một bộ phận cán bộ, người dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên và ngân sách nhà nước. Hệ thống cơ chế chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để trở thành động lực thu hút và sử dụng tốt nhất các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
File đính kèm:
Các bài viết khác

 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông








Thống kê truy cập
trực tuyến 34
ngày hôm nay 637
ngày hôm qua 1974
tuần này 3961
tất cả 542198